Mentors

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Late Mrs. Komila Rani Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Dr. V. Mohini Giri

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Maj. Gen Narindar Singh

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Asha Das

Dr. (Mrs). Uma Tuli

late Mrs. Ila Lal

 

 

Patrons

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Arun Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Anita Choudhurie

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. N.H.Dalmia

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Dr. Pradeep Mathur

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Rakesh Dhingra

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Late Mr. Shashi Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Vikram Srivastava

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Ashwan Khanna

Mr. Braham Aggarwal

Late Shri. Madhav Rao Scindia

Mrs. Vandana Luthra

Mr. Rama Shankar Singh

Mr. Narender Jindal

Advisors

Dr. Shovna Narayan

Mr. C K Khanna

Mrs. Anshu Vaish

Mrs. Stuti Kacker

Mrs. Nivedita Joshi

Mr. Chand Kapoor

Mrs. Kusum Tayal

Mrs. Rajwant Sandhu

Mrs. Reva Nayyar


Ms Jayati Chandra


Ms Savita Gupta

 


Ms Nirmal Khanna

 

Board of Trustees, Delhi

Dr. S P Mandal

Dr. S. P. Mandal,
President

Dr. S P Mandal

Mrs. Aruna Dalmia, Vice President

Dr. Uma Tuli,
Founder and Managing Secretary

Dr. S P Mandal

Mr. Jitendra Tuli

Dr. (Mrs). Uma Tuli

 N.K. Somani


Dr.Ajay K Dewan

Mrs. Mohini Mathur

Dr. S P Mandal

Mr. Ajay Kapoor

Dr. S P Mandal

Dr. A. K. Datta

Dr. S P Mandal

Dr. (Mrs.) Rita Malhotra

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Air Marshal (Retd.) Satish Inamdar

Dr. S P Mandal

Mrs. Sunita Kapoor

Dr. Bela Sethi

Dr. S P Mandal

Mr. Vivek Tuli

 

Mr.Vikram Bajaj

Former Trustees

Late Mr. K C Kapoor

Late Mr. Prem Kumar

 

Mrs. S. Varatharajan

Late Mr. B K Chabbra

Late Shmt Shakuntala Mehrotra

Maj Gen H K Bakshi

Dr. S P Mandal

Late Mr. A. L. Bajaj

Dr. S P Mandal

Late Dr. G.H. Gidwani

 

 

 

 

Members of the Executive Board, Gwalior

Dr. Uma Tuli
Founder & Managing Secretary

Dr. S P Mandal

Late Dr. Satya Sapra,
Founder Director

Dr. S P Mandal

Mr. Ajay Kapoor,
President

Dr. S P Mandal

Ms. Manorama Ladda,
Vice President

Dr. S P Mandal

Mr. Vivek Tuli,
Secretary

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Ms. Pinky Kapoor,
Member

Dr. S P Mandal

Mr. Suresh Kalra,
Member

Mrs.Rama Mehrotra, Member

Prof Neeraj Jain, Member

Dr. (Mrs.) Gita Narahari,
Member

Mrs Seema Tuli

Ms Leena Kalra, Member

Dr. Sanjay Sharma

Dr. (Mrs.) Priyamvada Bhasin, Member

Legal Advisors

Mr. A. K. Singla

Mr. Pankaj Malik 

late Mr. Inder Kandhari 

Architects

Mr. P. Narayan 

late Mr. Atal Kapoor

Mrs. Swanzal Kapoor