Mentors

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Komila Rani Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Dr. Satya Sapra

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Maj. Gen Narindar Singh

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Asha Das

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Dr. V. Mohini Giri

Dr. (Mrs). Uma Tuli

late Mrs. Ila Lal

Patrons

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Arun Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Anita Choudhurie

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. N.H.Dalmia

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Dr. Pradeep Mathur

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Rakesh Dhingra

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Shashi Kapoor

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Vikram Srivastava

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Ashwan Khanna

Mr. Braham Aggarwal

Mr. Narender Jindal

Mrs. Vandana Luthra

Mr. Rama Shankar Singh

Advisors

Dr. Shovna Narayan

Mrs. Nivedita Joshi

Mrs. Anshu Vaish

Mrs. Stuti Kacker

Mr. C K Khanna

Mr. Chand Kapoor

Mrs. Kusum Tayal

Mrs. Rajwant Sandhu

Mrs. Reva Nayyar

Board of Trustees, Delhi

Dr. S P Mandal

Dr. S. P. Mandal,
President

Dr. S P Mandal

Mrs. Aruna Dalmia, Vice President

Dr. Uma Tuli,
Founder and Managing Secretary

Dr. S P Mandal

Mr. Jitendra Tuli

Dr. (Mrs). Uma Tuli

 N.K. Somani

Dr. S P Mandal

Dr. G.H. Gidwani

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mrs. Mohini Mathur

Dr. S P Mandal

Mr. Ajay Kapoor

Dr. S P Mandal

Dr. A. K. Datta

Dr. S P Mandal

Dr. (Mrs.) Rita Malhotra

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Air Marshal (Retd.) Satish Inamdar

Dr. S P Mandal

Mrs. Sunita Kapoor

Dr. Bela Sethi

Dr. S P Mandal

Mr. Vivek Tuli

 

 

Former Trustees

Late Mr. K C Kapoor

Late Mr. Prem Kumar

 

Mrs. S. Varatharajan

Late Mr. B K Chabbra

Late Shmt Shakuntala Mehrotra

Maj Gen H K Bakshi

Late Shri. Madhav Rao Scindia

Dr. S P Mandal 

Late Mr. A. L. Bajaj  

 

 

 

 

 

Members of the Executive Board, Gwalior

Dr. Uma Tuli
Founder & Managing Secretary

Dr. S P Mandal

Dr. Satya Sapra,
Founder Director

Dr. S P Mandal

Mr. Ajay Kapoor,
President

Dr. S P Mandal

Ms. Manorama Ladda,
Vice President

Dr. S P Mandal

Mr. Vivek Tuli,
Secretary

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Ms. Pinky Kapoor,
Member

Dr. S P Mandal

Mr. Suresh Kalra,
Member

Dr. S P Mandal

Mrs. Rashmi Dhariwal, Member

Dr. (Mrs). Uma Tuli

Mr. Yogesh Kalra,    Member

Dr. (Mrs.) Gita Narahari,
Member

Dr. (Mrs.) Priyamvada Bhasin, Member

Prof. Neeraj Jan, Member

Legal Advisors

Mr. A. K. Singla

Mr. Pankaj Malik 

late Mr. Inder Kandhari 

Architects

Mr. P. Narayan 

late Mr. Atal Kapoor

Mrs. Swanzal Kapoor